Индивидуално психологическо консултиране

Психологическото консултиране е вид краткосрочна психологическа помощ (от една до пет-шест срещи), фокусирана върху идентифициране на причините за конкретни проблеми, тяхното разрешаване и възстановяване на психически-емоционалния ни баланс. Психологическото консултиране е насочено към   хора, които са в трудна житейска ситуации , преживяват лични емоционални кризи, имат трудности при вземане на решения, ниска самооценка, проблеми в интимната сфера, различни психоматични оплаквания или искат да подобрят качеството на живот.

   Най-често клиентите идват с конкретен  проблем или оплакване, които в хода на консултирането  може да бъде изместен от по–дълбок и по-същностен такъв. Целта на психологическото консултиране е да помогне на клиента в изучаването на себе си /инсайт/ , в разбирането на връзката си с външния свят, оценката на проблемите му и в намирането на алтернативни решения за преодоляването им. Да разпознаваш и променяш неефективното поведение, за да вземаш важни решения, да решаваш, да постигаш цели, да живееш в хармония със себе си и света около теб.

Целите и задачите на психологическото консултиране:

Основната цел на подобно консултиране е да помогне на здрав човек в решаването на проблемите и задачите пред него. Основните задачи в психологическото консултиране са:

 • емоционална подкрепа за клиента  докато се възстановява от травматични или стресови събития;
 • повишаване на психологическата-емоционална  компетентност;
 • помощ на човек в решаването на неговите личностни проблеми;
 • преформулиране и промяна в отношението на човек към проблема;
 • промяна в отношението на човек към социалната среда и към себе си;
 • успешна адаптация и преодоляване на трудностите;
 • повишаване на устойчивостта на стрес;
 • разработване на реалистична оценка на заобикалящата действителност;
 • помощ при решаване на проблеми, свързани с различни заболявания;
 • разработване на нови стратегии за справяне с определени поведенчески модели;

    Как протича психологическо консултиране:

     Еднократната среща е консултация,  се нарича „сесия“. Поредица от срещи е процес на консултиране . Във всеки случай, най-често това е разговор, изграден по определен начин и представен като психологическа консултация.

     По време на сесията за психологическо консултиране консултантът внимателно изслушва клиента, задавайки му уточняващи въпроси, като това допринася за по-ясно и конкретно разбиране на границите на проблема и неговите причини от клиента. По време на сесията консултантът също информира клиента за механизмите на психологическа защита, съпротиви, подсъзнателни мотиви и др.

     В своята работа консултантът се ръководи от факта, че самият клиент знае произхода на своите трудности и проблеми. Необходимо е само да се помогне на човек да намери това знание, да го реализира,  да го формулира, да го приеме и въз основа на това знание да намери начини за решаване на този проблем или проблеми. Извършва се търсене на ресурсите, които са на разположение на клиента за решаване на тази проблемна ситуация.Тогава се обсъжда как могат да изглеждат тези решения в живота, което може да се направи в близко бъдеще (понякога, буквално утре) и чрез действието се постигат реални промени.

    По правило консултацията приключва след обсъждане  стъпките в близко бъдеще, а следващата среща е планирана за обсъждане на резултатите от прилагането на избраните решения на проблема.

    Предимството на психологическото консултиране е, че почти на първата среща клиентът може да получи (намери) отговор на въпроса, който го измъчва и да разработи свои собствени възможности за излизане от ситуацията, използвайки ресурсите, с които разполага в момента.

   Методите и техниките,  които се  използват в психологическото консултиране са  от различни школи: когнитивно поведенческа, методи  от хипноза и хипнотерапия,  динамично ориентиране, различни техники от арт- терапия и др.

    Видове  психологически консултации:

 • Индивидуално психологическо консултиране. Работи се с вътрешни проблеми и условия на клиента (търсенето на смисъла на живота, повишена тревожност, затруднения във взаимоотношенията и др. Хората се обръщат към този тип консултации по въпроси, които дълбоко ги засягат като личност, провокирайки най-силните им чувства, често внимателно скрити от заобикалящото ни общество. Вариант на този тип консултиране е свързано с възрастта психологическо консултиране, което включва въпроси на психичното развитие, по-специално на образованието, принципи на обучение на деца и юноши от различни възрастови подгрупи. Предмет на такова консултиране е динамиката на развитието на детската и юношеската психика в определен възрастов стадий на формиране, както и съдържанието на психичното развитие, което е съществена разлика от другите видове консултации.
 • Семейни консултации. Това включва не само директна работа с двойки, но и консултации по време на предбрачния период, както и по време на периода на развода. Семейното консултиране включва подпомагане по въпроси, свързани със семейството на клиента и взаимоотношенията в него, свързани с взаимодействие с други близки сътрудници.
 • Груповото консултиране е насочено към саморазвитие и растеж на участниците в процеса, освобождаване от всичко, което попадне по пътя на самоусъвършенстването.
 • Професионалното консултиране  е психологическа консултация относно избора на професия (кариерно ориентиране).
 • Организационното (производствено) консултиране е насочено към решаване на въпроси за работа в екип, ефективно управление, мотивация на персонала и др.